Chủ đề: Kinh tế

Thuế là gì

Bài viết này sẽ phân tích khái niệm thuế là gì theo nhiều cách tiếp cận khác nhau: Chủ nghĩa Mác – Lênin, các nhà kinh tế học hiện đại, các nhà nghiên cứu ở…