Chủ đề: Khoa học giáo dục

Tiếp tục chuỗi bài về “Năng lực”, “Năng lực tự học”, Hoa tiêu tri thức đề cập tiếp đến nội dung “Đánh giá năng lực người học” theo yêu cầu của bạn đọc. Trong bài…