Chủ đề: Kinh tế

Kiểm soát nội bộ là gì?

Bài viết phân tích lịch sử phát triển, mục tiêu, bản chất của “kiểm soát nội bộ”, đồng thời chỉ ra 6 hạn chế cơ bản của kiểm soát nội bộ. 1. Lịch sử phát…

Kiểm soát trong quản lý

Bài viết phân tích khái niệm kiểm soát trong quản lý của các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, từ đó xác định bản chất, vai trò và phân loại kiểm soát…