Chủ đề: Kinh tế

Kế toán quản trị chi phí

1. Bản chất kế toán quản trị chi phí Lịch sử phát triển lâu dài của kế toán nói chung, kế toán quản trị chi phí (QTCP) nói riêng gắn liền với quá trình phát…

Khởi sự kinh doanh là gì

1. Khái niệm Khái niệm khởi sự kinh doanh Khởi sự theo từ điển tiếng Việt là bắt đầu một cái gì mới. Khởi sự kinh doanh theo nghĩa tiếng Việt là việc bắt đầu…

Phát triển du lịch bền vững

Phát triển du lịch bền vững là gì? Phát triển du lịch bền vững và phát triển bền vững có mối quan hệ rất chặt chẽ. Trên thực tế, phát triển bền vững và phát…

Tổng quan về phát triển bền vững

Phát triển bền vững là gì? “Phát triển bền vững là một sự phát triển về mọi mặt trong hiện tại mà vẫn phải bảo đảm sự tiếp tục phát triển trong tương lai xa”…