Chủ đề: Khoa học giáo dục

Mô hình sáng tạo 4P

Thực tế cho thấy con người vốn đã có tính sáng tạo (creativity) và tất cả mọi người sáng tạo ra cuộc sống riêng của mình thông qua quá trình không ngừng nghỉ của việc…