Chủ đề: Tiếp cận năng lực

Đánh giá năng lực người học

Tiếp tục chuỗi bài về “Năng lực”, “Năng lực tự học”, Hoa tiêu tri thức đề cập tiếp đến nội dung “Đánh giá năng lực người học” theo yêu cầu của bạn đọc. Trong bài…