Chủ đề: Mô hình tăng trưởng kinh tế

Lý thuyết và mô hình tăng trưởng kinh tế

Mô hình TTKT là một cách diễn đạt cơ bản nhất về TTKT và các nhân tố tác động đến tăng trưởng. Ngay từ đầu thế kỷ XX, các MHTTKT đã trở thành công cụ…

Chất lượng tăng trưởng kinh tế là gì?

Cùng với tốc độ tăng trưởng, chất lượng tăng trưởng là một nội dung rất quan trọng của tăng trưởng kinh tế (TTKT). Tuy nhiên, tăng trưởng về mặt chất lượng chỉ mới được nhắc…

Tốc độ tăng trưởng kinh tế là gì?

Bài viết phân tích khái niệm tốc độ tăng trưởng kinh tế dưới góc độ số lượng và chất lượng và vấn đề đo lường tốc độ tăng trưởng kinh tế. 1.1. Khái niệm tốc…