Chủ đề: Tài chính – Ngân hàng

Khái niệm cạnh tranh và khả năng cạnh tranh

Cạnh tranh là khái niệm không mới trong đời sống xã hội, có thể nhìn thấy cạnh tranh trong mọi mặt của cuộc sống. Cạnh tranh và khả năng cạnh tranh giúp con người phát…

Các lý thuyết nền tảng trong quản trị công ty bắt đầu từ lý thuyết đại diện, được mở rộng thành lý thuyết quản lý và lý thuyết các bên liên quan và phát triển…