Chủ đề: Kinh tế

Các lý thuyết nền tảng trong quản trị công ty bắt đầu từ lý thuyết đại diện, được mở rộng thành lý thuyết quản lý và lý thuyết các bên liên quan và phát triển…