Chủ đề: Dịch vụ ngân hàng

So sánh gữa CMR và e-CRM

Theo tiến trình lịch sử phát triển của công nghệ, CRM là thế hệ thứ nhất, eCRM là thế hệ thứ hai. Trong nghiên cứu của mình, Pan và Lee (2003) đã phân biệt CRM…