MỚI CẬP NHẬT

Kiểm soát nội bộ là gì?

Bài viết phân tích lịch sử phát triển, mục tiêu, bản chất của “kiểm soát nội bộ”, đồng thời chỉ ra 6 hạn chế cơ…