Chủ đề: Giáo dục hướng nghiệp

Giáo dục hướng nghiệp

Hướng nghiệp là gì? Theo UNESCO: “hướng nghiệp là một quá trình cung cấp cho người học những thông tin về bản thân, về thị trường lao động và định hướng cho người học có…