Chủ đề: Doanh nghiệp FDI

Dấu hiệu và phạm vi chuyển giá (Transfer Pricing)

1. Dấu hiệu có chuyển giá – Thứ nhất, biểu hiện cụ thể của hành vi chuyển giá là giao kết về giá: Giao dịch liên kết với giao dịch độc lập được hiểu là…

Vai trò và đặc điểm của chuyển giá

Chuyển giá có vị trí, vai trò rất lớn đối với hoạt động kinh doanh của các công ty, tập đoàn đa quốc gia. Một số đặc điểm của chuyển giá cũng sẽ được làm…

Các phương thúc chuyển giá phổ biến

Trên cơ sở nghiên cứu các phương thức chuyển giá trên thế giới, có thể cho thấy các MNCs tùy vào hoàn cảnh kinh doanh và mục đích khác nhau mà sử dụng các phương…