Chủ đề: Nghiên cứu

Phát triển nhân lực

Nhân lực là gì? Về khái niệm “nhân lực”, theo Phạm Thành Nghị và Vũ Hoàng Ngân thì: “Nhân lực chính là tổng thể những tiềm năng của con người – mà trước hết và…

Giáo dục hướng nghiệp

Hướng nghiệp là gì? Theo UNESCO: “hướng nghiệp là một quá trình cung cấp cho người học những thông tin về bản thân, về thị trường lao động và định hướng cho người học có…