Chủ đề: Quản trị kinh doanh

Vai trò của thương hiệu đại học

Bài viết phân tích vai trò của thương hiệu đại học đối sự lựa chọn trường của sinh viên, đối với lợi thế cạnh tranh, bên hữu quan của đại học…, đồng thời trình bày…