Chủ đề: Phát triển nhân lực

Phát triển nhân lực

Nhân lực là gì? Về khái niệm “nhân lực”, theo Phạm Thành Nghị và Vũ Hoàng Ngân thì: “Nhân lực chính là tổng thể những tiềm năng của con người – mà trước hết và…