Chủ đề: Phát triển bền vững

Tiếp theo loạt bài có liên quan đến phát triển kinh tế bền vững như: Các điều kiện cần thiết để phát triển kinh tế bền vững; Chính sách thuế đối với mục tiêu phát…

Phát triển du lịch bền vững là gì? Phát triển du lịch bền vững và phát triển bền vững có mối quan hệ rất chặt chẽ. Trên thực tế, phát triển bền vững và phát…

Phát triển bền vững là gì? “Phát triển bền vững là một sự phát triển về mọi mặt trong hiện tại mà vẫn phải bảo đảm sự tiếp tục phát triển trong tương lai xa”…