Chủ đề: Ngân hàng

Không có một khái niệm duy nhất về Quản trị công ty (quản trị điều hành) có thể áp dụng cho mọi trường hợp và mọi thể chế. Những khái niệm khác nhau về quản…