Browsing: Kinh doanh

1. Khái niệm Khái niệm khởi sự kinh doanh Khởi sự theo từ điển tiếng Việt là bắt đầu một cái gì mới. Khởi sự kinh doanh theo nghĩa tiếng Việt là việc bắt đầu…