Chủ đề: Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Vai trò doanh nghiệp vừa và nhỏ

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế mỗi quốc gia, thể hiện trong quá trình tăng trưởng kinh tế ở mức độ quốc gia hay các vùng,…