Chủ đề: Nghiên cứu

Cùng với tốc độ tăng trưởng, chất lượng tăng trưởng là một nội dung rất quan trọng của tăng trưởng kinh tế (TTKT). Tuy nhiên, tăng trưởng về mặt chất lượng chỉ mới được nhắc…

Bài viết phân tích khái niệm tốc độ tăng trưởng kinh tế dưới góc độ số lượng và chất lượng và vấn đề đo lường tốc độ tăng trưởng kinh tế. 1.1. Khái niệm tốc…